JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Vakantie en vrije dagen

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Vakantie en vrije dagen

Als uitzendkracht heb je recht op vakantie, je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken en in bepaalde gevallen kun je buitengewoon verlof nemen. Om je loon op dit soort dagen te kunnen doorbetalen, wordt er een aantal reserveringen op je loon ingehouden. Op je loonstrook vind je de hoogte van dat bedrag. Het percentage dat je boven op je loon gereserveerd krijgt staat genoemd in bijlage II van de CAO.

Neem je geen vakantie op of houd je reserveringen over, dan krijg je een deel in week 26 en een deel in week 52 van elk jaar automatisch overgemaakt op je bank- of girorekening. Ook als je niet meer voor het uitzendbureau werkt, krijg je de reserveringen die je nog over hebt automatisch op je rekening. Het systeem met reserveringen geldt overigens alleen voor uitzendkrachten in fase A; in fase B en C heb je tijdens je vrije dagen gewoon recht op doorbetaling van je loon, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd.

Vakantiedagen
Als je het hele jaar fulltime voor een uitzendbureau werkt, bouw je een reservering op waarmee je 24 dagen doorbetaald op vakantie kunt gaan. Als je vakantiedagen op wilt nemen, moet je het uitzendbureau van tevoren om toestemming vragen. Sommige uitzendbureaus hanteren voor het opnemen van vakantiedagen eigen regels.

Vakantiewerkers
Je bent een vakantiewerker als je alleen in de zomervakantie, tussen 1 juni en 1 september (wanneer de onderwijsinstelling is gesloten), tijdelijk voor een uitzendbureau werkt. Je hebt dan geen recht op reserveringen voor kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen en er wordt minder geld gereserveerd voor vakantiedagen. De hoogte van de vakantiedagenreservering voor vakantiewerkers staat in de CAO van uitzendkrachten. Hiervoor kun je kijken op de site van ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) www.abu.nl/cao. Hier kun je de volledige CAO downloaden voor uitzendkrachten.

Vakantiegeld
Naast het loon dat je tijdens je vakantie doorbetaald krijgt, heb je recht op vakantiegeld (vakantiebijslag). Dit bedraagt 8% van je feitelijk loon dat je iedere maand verdient. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt. Ook de vakantie- en feestdagen tellen mee. Je krijgt het opgebouwde vakantiegeld automatisch in de week van 1 juni uitbetaald. Neem je op een ander tijdstip minstens vijf vakantiedagen op, dan kun je je vakantiegeld ook op dat moment aanvragen.

Feestdagen
Als je vrij hebt op een doordeweekse algemeen erkende feestdag, krijg je toch loon betaald. Je uitzendonderneming betaalt of het loon door, of keert de feestdagenreservering uit.

Kort verzuim en buitengewoon verlof
Met kort verzuim of buitengewoon verlof wordt een korte tijd bedoeld waarin je niet kunt werken. De dagen die je voor kort verzuim of buitengewoon verlof opneemt, gaan niet van je opgebouwde vakantiedagen af. De redenen voor kort verzuim of buitengewoon verlof kunnen van persoonlijke aard zijn, bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of een bijzondere familieomstandigheid.

Als het mogelijk is, ben je verplicht het uitzendbureau minimaal één dag van tevoren van het verzuim of verlof op de hoogte stellen. Als je verzuim of verlof op wilt nemen om andere redenen, of je wilt een langere periode opnemen dan in de CAO geregeld is, dan heb je toestemming van het uitzendbureau nodig.