JIP.org - Jongeren Informatie Punt

Jeugdstrafrecht

Stel je vraag en je krijgt binnen 2 werkdagen een antwoord.

Jeugdstrafrecht

 

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. De rechter kan het jeugdstrafrecht eventueel ook toepassen op volwassenen tot 23 jaar. 

Geen vervolging kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet worden vervolgd. Bij kleine vergrijpen (bijvoorbeeld vernieling of diefstal) spreekt de politie met hun ouders. Ook kan de politie ze doorsturen naar Jeugdzorg Nederland. Bureau Jeugdzorg begeleidt de kinderen of verwijst ze door naar andere hulpverleners. Als het met 12-minners flink uit de hand loopt, neemt de rechter maatregelen. Hij benoemt dan bijvoorbeeld een gezinsvoogd die toezicht houdt op het kind.

Bureau Halt

Jongeren die lichte strafbare feiten plegen, kunnen naar Halt worden gestuurd. Via deze route krijg je als jongere de kans je fout recht te zetten. Zo kan je bijvoorbeeld excuses aanbieden aan de slachtoffers en de schade vergoeden. Als jongeren hun Halt-straf goed uitvoeren, krijgen ze geen strafblad.

Als jongeren de Halt-straf weigeren of niet goed afronden, dan gaat de zaak naar  de officier van justitie. Dit leidt meestal wel tot een strafblad.

Taakstraf voor jongeren

Een taakstraf voor jongeren bestaat uit een werkstraf (onbetaalde arbeid), leerstraf (een leerproject) of een combinatie hiervan. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf.

Jeugddetentie

Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar.

In detentie moeten de jongeren naar school en krijgen zij les in bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden en beter omgaan met woede.

 

PIJ-maatregel

Sommige jongeren hebben intensieve behandeling en begeleiding nodig om herhaling van het misdrijf te voorkomen. Bijvoorbeeld omdat zij een gedragsstoornis hebben. Met een zogeheten PIJ-maatregel kan een jongere in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst.

Een PIJ-maatregel duurt minimaal 2 jaar. De PIJ-maatregel kan worden verlengd tot maximaal 6 jaar. Het laatste jaar van de PIJ-maatregel mag de jongere onder voorwaarden naar buiten (voorwaardelijke beëindiging). Ze krijgen dan begeleiding van de (jeugd)reclassering.

Nachtdetentie

Nachtdetentie is een vorm van voorlopige hechtenis. De jongeren gaan overdag naar school en zitten buiten schooltijd en 's nachts in een justitiële jeugdinrichting. Op die manier kunnen ze hun opleiding blijven volgen of hun werk blijven doen.

Gedragsbeïnvloedende maatregel

Is opsluiting een te zware straf, maar een voorwaardelijke straf te licht? Dan kan de jongere een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) krijgen. Een GBM bestaat uit een of meer trainingen of behandelingen. De jongere moet dan bijvoorbeeld een agressietraining volgen. Of een training om te leren van drugs of alcohol af te blijven. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM. 

Overige straffen en maatregelen voor jongeren

Andere straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht zijn:

  • in beslag nemen van eigendommen (bijvoorbeeld scooters) en illegaal verkregen goederen (bijvoorbeeld gestolen of door heling verkregen goederen);

  • betalen van een boete of schadevergoeding.

Adolescentenstrafrecht voor jongeren van 16 tot 23 jaar

Sinds 1 april 2014 kunnen jongeren van 16 tot en met 23 jaar als minderjarige of als volwassene worden berecht. Dan geldt het adolescentenstrafrecht. Hierdoor kan de rechter meer rekening houden met de ontwikkeling van een jongere. Bij sommige jongeren slaat een harde aanpak aan. Anderen hebben meer baat bij begeleiding, ook al zijn ze misschien ouder.